Izveštaji 2021.god.

16 Jun 2021

Zapisnik sa Skupštine Zimpa ad 2021

16 Jun 2021

Skupština Zimpa ad 2021-izbor revizora

16 Jun 2021

Odluka Zimpa ad-usvajanje izveštaja o poslovanju

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad-usvajanje izveštaja revizora

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad-usvajanje izveštaja odbora direktora

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad-usvajanje finansijskog izveštaja

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad 2021-pokrivanje gubitka

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad 2021-o ovlašćenju direktora

16 Jun 2021

Odluka Skupština Zimpa ad 2021-izbor predsednika skupštine

16 Jun 2021

Izveštaj o održanoj skupštini Zimpa 2021

17 Jun 2021

Zapisnik sa Skupštine ad Sigma 2021

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-usvanje izveštaja revizora

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-usvanje izveštaja odbora direktora

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-usvajanje izveštaja o poslovanju

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-razrešenje i imenovanje direktora društva

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-pokriće gubitka

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-o usvajanju fin. izveštaja

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-o ovlašćenjima direktora

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-izbor revizora

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-izbor predsednika

17 Jun 2021

Odluka Skupština ad Sigma 2021-brisanje i imenovanje člana odbora direktora

17 Jun 2021

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara ad Sigma 2021

18 Jun 2021

Zapisnik sa održane skupštine Galeb Metaloplastika ad Šabac - 18.06.2021

18 Jun 2021

Izveštaj o održanoj skupštini Galeb Metaloplastika sa odlukama - potpisan - 18.06.2021

15 Jun 2021

Zapisnik skupštine GTE

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o verifikaciji odluke odbora direktora

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o usvajanju revizije finansijskog izveštaja

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskog izveštaja

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o usvajanju izveštaja poslovanja

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o pokrivanju gubitaka

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o ovlašćenju direktora

15 Jun 2021

Skupština GTE ad 2021 - odluka o izboru revizora

15 Jun 2021

Izveštaj o bitnom događaju Održanoj godišnjoj skupštini akcionara Galeb GTE 2021

15 Jun 2021

Zapisnik skupštine FSU 2021

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o usvajanju izveštaja revizora

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o pokrivanju gubitka

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o ovlšćenjima direktora

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o izboru revizora

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o izboru preds. skupšine

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o izboru generalnog direktora društva

15 Jun 2021

Skupština FSU ad 2021 - odluka o imenovanju člana odbora direktora

15 Jun 2021

Izveštaj o bitnom dogođaju održanoj godišnjoj skupštini akcionara FSU-potpisano

17 Maj 2021

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Galeb FSU ad 2021

17 Maj 2021

Redovna godišnja skupština Zimpa 2021. - poziv i materijal

17 Maj 2021

Redovna godišnja skupština Metaloplastika 2021 - poziv i materijal

17 Maj 2021

Obaveštenja akcionarima

14 Maj 2021

Sazivanje godišnje skupštine SIGMA AD 2021

29 April 2021

GALEB GTE AD BEOGRAD Godišnji izveštaj o poslovanju 2020. godina

29 April 2021

GALEB FSU AD BEOGRAD Godišnji izveštaj o poslovanju 2020. godina

29 April 2021

GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC Godišnji izveštaj o poslovanju 2020. godina

29 April 2021

ZIMPA AD UB Godišnji izveštaj o poslovanju 2020. godina